Algemene voorwaarden

1. De maatschap MRS-advocaten is een maatschap naar Nederlands recht die bestaat uit de maten de heer mr. G.B. Meijer, mevrouw mr. M. Rijs en de heer mr. T. Şeker. De maatschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 62422693.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan het kantoor verstrekt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De overeenkomst van opdracht, gesloten tussen opdrachtgever en een aan MRS-advocaten verbonden, dient te worden opgevat als een met MRS-advocaten gesloten overeenkomst. De overeenkomst zal in beginsel uitgevoerd worden door de betreffende advocaat.

4. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

5. Het staat MRS-advocaten vrij om in ter beoordeling van MRS_advocaten voorkomende gevallen de verleende opdrachten door een andere aan MRS-advocaten verbonden advocaat uit te laten voeren, al dan niet in de vorm van onderlinge waarneming. Indien onderlinge waarneming door de aan MRS-advocaten verbonden advocaten om welke reden dan ook niet mogelijk is, acht MRS-advocaten zich vrij hiervoor derden in te schakelen.

6. MRS-advocaten is een verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en het waarborgen van uw privacy wordt verwezen naar onze Privacyverklaring, te raadplegen op onze website. De Privacyverklaring kan tevens op uw verzoek via ons secretariaat worden ingezien, dan wel kan aan u hiervan een kopie worden verstrekt.

AANSPRAKELIJKHEID

7. MRS-advocaten zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. MRS-advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van MRS-advocaten.

8. Iedere aansprakelijkheid van MRS-advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

9. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door MRS-advocaten in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van het eigen risico in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De leden van de maatschap zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

10. MRS-advocaten is gemachtigd de door of namens de opdrachtgever gestelde voorwaarden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van MRS-advocaten voor een tekortkoming van een derde wordt uitgesloten.

11. MRS-advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

12. Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens MRS-advocaten of een van haar partners vervalt indien de rechtsvordering daartoe niet binnen een jaar na het ontstaan van de betreffende aanspraak is ingesteld.

DECLARATIES

13. Tenzij door MRS-advocaten schriftelijk anders aangegeven, dient betaling van declaraties binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden, zulks zonder zonder opschorting of verrekening.

14. Bij overschrijding van de in artikel 12 genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente, alsmede kosten van invordering verschuldigd.

15. Van kwijting van de opdrachtgever is slechts sprake indien en voor zover betaling plaatsvindt door overmaking op één van de ten name van het kantoor gestelde bankrekeningen, dan wel indien betaling in contanten plaatsvindt tegen behoorlijk bewijs van voldoening, zulks tot het op het moment van de betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximumbedrag aan contante betalingen.

16. MRS-advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde opslag voor kantoorkosten jaarlijks te wijzigen.

KLACHTENREGELING

17. MRS-advocaten is niet aangesloten bij de geschillencommissie Advocatuur, doch kent een interne kantoorklachtenregeling. De kantoorklachtenregeling ligt ter inzage op het secretariaat van MRS-advocaten.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

18. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van het kantoor. Indien MRS-advocaten als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

19. In geval deze algemene voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn of worden opgesteld, geldt dat bij een eventueel geschil omtrent de uitleg ervan, de Nederlandse tekst bindend is.

20. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van MRS-advocaten: www.mrs-advocaten.nl.

Enschede, maart 2015