Algemene voorwaarden MRS Advocaten & Mediation

1. De maatschap MRS Advocaten & Mediation (MRS Advocaten) is een maatschap naar Nederlands recht die bestaat uit de maten mevrouw mr. M. Rijs, de heer mr. T. Şeker en mevrouw mr. I. Koster. De maatschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 62422693.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan het kantoor verstrekt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De overeenkomst van opdracht, gesloten tussen opdrachtgever en een aan MRS Advocaten verbonden advocaat, dient te worden opgevat als een met MRS Advocaten gesloten overeenkomst. De overeenkomst zal in beginsel uitgevoerd worden door de betreffende advocaat.

4. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

5. Het staat MRS Advocaten vrij om in ter beoordeling van MRS Advocaten voorkomende gevallen de verleende opdrachten door een andere aan MRS Advocaten verbonden advocaat uit te laten voeren, al dan niet in de vorm van onderlinge waarneming. Indien onderlinge waarneming door de aan MRS Advocaten verbonden advocaten om welke reden dan ook niet mogelijk is, acht MRS Advocaten zich vrij hiervoor derden in te schakelen.

6. MRS Advocaten is een verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omtrent de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en het waarborgen van hun privacy wordt verwezen naar de Privacyverklaring van MRS Advocaten, te raadplegen op de website van MRS Advocaten. De Privacyverklaring kan tevens op verzoek van de cliënt via het secretariaat van MRS Advocaten worden ingezien, dan wel kan hiervan een kopie worden verstrekt.

AANSPRAKELIJKHEID

7. MRS Advocaten zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. MRS Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van MRS Advocaten.

8. Iedere aansprakelijkheid van MRS Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

9. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door MRS Advocaten in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van het eigen risico in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De leden van de maatschap zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

VERZENDEN VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

10. MRS Advocaten verzendt berichten (mede) per e-mail, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen geeft van deze vorm van communicatie geen gebruik te willen maken. De opdrachtgever dient zich bewust te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het verzenden van vertrouwelijke communicatie via mailberichten.

11. MRS Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Evenmin aanvaardt MRS Advocaten aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan MRS Advocaten de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

12. Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens MRS Advocaten of een van haar partners vervalt indien de rechtsvordering daartoe niet binnen een jaar na het ontstaan van de betreffende aanspraak is ingesteld.

13. MRS Advocaten is gemachtigd de door of namens de opdrachtgever gestelde voorwaarden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van MRS Advocaten voor een tekortkoming van een derde wordt uitgesloten.

DECLARATIES

14. Tenzij door MRS Advocaten schriftelijk anders aangegeven, dient betaling van declaraties binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden, zulks zonder zonder opschorting of verrekening.

15. Bij overschrijding van de in artikel 12 genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente, alsmede kosten van invordering verschuldigd.

16. Van kwijting van de opdrachtgever is slechts sprake indien en voor zover betaling plaatsvindt door overmaking op één van de ten name van het kantoor gestelde bankrekeningen, dan wel indien betaling in contanten plaatsvindt tegen behoorlijk bewijs van voldoening, zulks tot het op het moment van de betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde maximumbedrag aan contante betalingen.

17. MRS Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde opslag voor kantoorkosten jaarlijks te wijzigen.

WWFT

18. Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. MRS Advocate kan op grond van de geldende regelgeving verplicht zijn ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden zonder de opdrachtgever daarover in te lichten. Bij het verstrekken van de opdracht aan MRS Advocaten geeft opdrachtgever aan daarmee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te verlenen.

ARCHIVERING / BEWAARTERMIJN DOSSIERS

19. De beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (proces) stukken, voorzover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan de opdrachtgever worden afgegeven, gedurende ten minste zeven jaren door MRS Advocaten bewaard, waarna de (proces) stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd.

KLACHTREGELING

20. MRS Advocaten is niet aangesloten bij de geschillencommissie Advocatuur, doch kent een interne kantoorklachtenregeling. De kantoorklachtenregeling ligt ter inzage op het secretariaat van MRS Advocaten.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

21. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van het kantoor. Indien MRS Advocaten als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

22. In geval deze algemene voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn of worden opgesteld, geldt dat bij een eventueel geschil omtrent de uitleg ervan, de Nederlandse tekst bindend is.

23. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van MRS Advocaten: www.mrs-advocaten.nl.