Wettelijke informatie

Informatie conform Transparantieverplichting ex artikel 7.4 en 7.5 Verordening op de advocatuur


Meijer Rijs Seker Advocaten (MRS-Advocaten) is een samenwerkingsverband tussen enerzijds de maatschap Rijs en Seker Advocaten en anderzijds mr. G.B. Meijer. Onder de gemeenschappelijke naam MRS-Advocaten oefenen de mrs. Meijer, Rijs en Seker ieder voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uit. De maatschap staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 62422693. Alle aan MRS-advocaten verbonden advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM, Den Haag, tel. 070 3353535.

De tussen opdrachtgever en MRS-advocaten gesloten overeenkomst van opdracht kent als opdrachtnemer uitsluitend de in de overeenkomst genoemde advocaat. In voorkomende gevallen kan de opdracht in onderling overleg worden uitgevoerd door een van de andere advocaten werkzaam onder de naam MRS-advocaten. Waarneming geschiedt steeds door een van de onder de naam MRS-advocaten werkzame advocaten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval acht acht de opdrachtnemer zich vrij hiervoor derden in te schakelen.

MRS-advocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid niet per advocaat afzonderlijk, doch voor de advocaten gezamenlijk, op kantoorniveau verzekerd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is via Niehoff Werning & Kooij, Snouckaertlaan 42, 3811 MB, (postbus 1710, 3800 BS) Amersfoort, tel. 033 4641340, ondergebracht bij HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Directie voor Nederland, Westblaak 14, 3012 KL (postbus 925, 3000 AX) Rotterdam, tel. 010 4036100. De financiële dekking voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt per aanspraak maximaal € 1.250.000,00. Voor de vermogensschade ten gevolge van beroepsfouten alsmede de bestuurdersaansprakelijkheid Stichting Beheer Derdengelden MRS-advocaten zijn de aanspraken gemaximeerd tot € 500.000,00 per aanspraak. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing op aanspraken die ingesteld en/of  in rechte aanhangig worden gemaakt waar ook ter wereld, zulks met toepassing van het Nederlands recht, met uitzondering van aanspraken die vanuit de USA en/of Canada worden ingesteld en waarop het recht van de USA en/of Canada van toepassing is.

MRS-advocaten kent een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De betreffende regeling ligt ter inzage op het secretariaat van MRS-advocaten.