Wettelijke informatie

Informatie conform Transparantieverplichting ex artikel 7.4 en 7.5 Verordening op de advocatuur


MRS Advocaten & Mediation (MRS Advocaten) is een samenwerkingsverband tussen de VOF Rijs en Seker Advocaten en Advocatenkantoor I. Koster. Onder de gemeenschappelijke naam MRS Advocaten oefenen de mrs. Rijs, Seker en Koster ieder voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uit. De maatschap staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 62422693. Alle aan MRS Advocaten verbonden advocaten zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM, Den Haag, tel. 070 3353535.

De tussen opdrachtgever en MRS Advocaten gesloten overeenkomst van opdracht kent als opdrachtnemer uitsluitend de in de overeenkomst genoemde advocaat. In voorkomende gevallen kan de opdracht in onderling overleg worden uitgevoerd door een van de andere advocaten werkzaam onder de naam MRS Advocaten. Waarneming geschiedt steeds door een van de onder de naam MRS Advocaten werkzame advocaten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. In dat geval acht de opdrachtnemer zich vrij hiervoor derden in te schakelen.

MRS Advocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid niet per advocaat afzonderlijk, doch voor de advocaten gezamenlijk, op kantoorniveau verzekerd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is via AON, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam (postbus 1710, 3800 BS Amersfoort), tel. 088 3434770, ondergebracht bij HDI-Global SE, Westblaak 14, 3012 KL (postbus 925, 3000 AX) Rotterdam, tel. 010 4036100. De financiële dekking voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt per aanspraak maximaal € 1.250.000,00. Voor de vermogensschade ten gevolge van beroepsfouten alsmede de bestuurdersaansprakelijkheid Stichting Beheer Derdengelden MRS  Advocaten zijn de aanspraken gemaximeerd tot € 500.000,00 per aanspraak. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing op aanspraken die ingesteld en/of  in rechte aanhangig worden gemaakt waar ook ter wereld, zulks met toepassing van het Nederlands recht, met uitzondering van aanspraken die vanuit de USA en/of Canada worden ingesteld en waarop het recht van de USA en/of Canada van toepassing is.

MRS Advocaten kent een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De betreffende regeling ligt ter inzage op het secretariaat van MRS Advocaten.

Bekendmaking registratie rechtsgebieden ex artikel 35b lid 1 Regeling op de Advocatuur


Mr. M. Rijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd als bedoeld in artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, hetgeen mr. Rijs verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied:

Personen- en Familierecht:
– Bijzondere curator
– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
– Internationaal privaatrecht
– Jeugdbeschermingsrecht
– Mediation
– Ouderschap en erkenning

Mr. T. Seker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd als bedoeld in artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, hetgeen mr. Seker verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied:

Algemene Praktijk:
– Burgerlijk recht
– Strafrecht

Personen- en Familierecht

Mr. I. Koster heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd als bedoeld in artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, hetgeen mr. Koster verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied:

Personen- en Familierecht:
– Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
– Internationaal privaatrecht
– Jeugdbeschermingsrecht
– Mediation
– Ouderschap en erkenning