Privacyverklaring

MRS Advocaten & Mediation (MRS Advocaten) is een advocatenkantoor te Enschede dat bestaat uit drie advocaten met secretariële ondersteuning. Omdat wij in het kader van de uitoefening van onze werkzaamheden beschikken over uw persoonlijke gegevens (als cliënt), vinden wij het belangrijk om uw privacy te respecteren en u heldere informatie te geven over hoe wij uw gegevens verwerken. In deze Privacyverklaring hebben wij deze informatie voor u uiteen gezet.

Deze Privacyverklaring is op u van toepassing wanneer u cliënt van ons kantoor wordt op basis van een schriftelijke overeenkomst van opdracht of een schriftelijke bevestiging hiervan anderszins.

Verwerkingsverantwoordelijken
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij stellen de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vast. De verwerking van uw persoonsgegevens doen wij als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Onder onze dienstverlening vallen alle juridische werkzaamheden die wij ten behoeve van onze cliënten verlenen, dus zowel juridische bijstand in een gerechtelijke procedure, als juridische bijstand daarbuiten, waarbij moet worden gedacht aan het geven van juridisch advies. Dit geldt vanaf het moment dat wij uw dossier aanmaken tot het moment van archiefvernietiging. Ook de facturatie valt onder de dienstverlening.

Wat houdt het verwerken van uw persoonsgegevens in?
De term “verwerken” als bedoeld in de AVG is zeer ruim. Bij ons kunt u onder “verwerking” verstaan: het vastleggen, verzamelen, opslaan, bewerken, structureren, opvragen, verwijderen en delen van persoonsgegevens.
Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan: van zowel u als van uw partner, en voor zover relevant van uw kinderen: voorletters, voor- en achternaam, titel(s), adres en woonplaats, nationaliteit, land van herkomst, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, BSN, bankrekeningnummer, naam en contactgegevens van eventuele begeleider, mentor, bewindvoerder of curator. Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of ons via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Op grond waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de op ons als Advocatenkantoor van toepassing zijnde (beroeps)regels (Advocatenwet, Gedragsregels Advocatuur, Verordening op de Advocatuur, WwfT), zoals de regel dat wij ons ervan moeten vergewissen wie onze cliënt is (de identificatieplicht) en de plicht om een deugdelijke administratie te voeren, ook daar waar het gaat om het opslaan van onze cliëntgegevens. Een andere grond van de gegevensverwerking is uiteraard de door u verleende toestemming tot verwerking. Ook dienen wij (vanzelfsprekend) ter uitvoering van de tussen u en ons kantoor bestaande overeenkomst uw gegevens te verwerken.

Met wie kunnen / moeten wij uw persoonsgegevens delen?
Het zal niet zelden voorkomen dat wij uw gegevens met derden moeten delen. Dit zullen wij doen met bijvoorbeeld andere verwerkingsverantwoordelijken, zoals een gerechtelijke instantie of een deurwaarder. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, zoals het voor ons werkzame IT-bedrijf, verzekeringsmaatschappijen, softwareleveranciers of vertaalbureaus, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Het delen van de persoonsgegevens vindt plaats ter uitvoering van onze opdrachten en derhalve ter behartiging van uw belangen. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten delen door inschrijvingen in openbare registers, zoals bij de gemeente in geval van een echtscheiding.

Ter verbetering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Ter waarborging van uw privacy hebben wij ook met het IT-bedrijf, dat voor ons deze service verzorgd, een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Op onze website www.mrs-advocaten.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter en Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen
gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacy verklaring van die derden door te lezen.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Met onze IT-leverancier hebben wij, in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens die worden verwerkt worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw rechten als betrokkene
De AVG biedt u een aantal rechten. Zo kunt u als betrokkene aan ons een verzoek richten tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming. Dit kunt u in voorkomend geval schriftelijk bij ons indienen via info@mrs-advocaten.nl
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij u ter verificatie vragen een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Klachten
Als u vragen of klachten hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u hierover contact met ons Kantoor opnemen (zie hieronder bij “vragen & contact”). Wij helpen u dan graag met het vinden van een oplossing.
Indien wij niet samen tot een oplossing kunnen komen en u van mening blijft dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u vinden via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen
Wij hebben het recht de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy verklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met de heer mr. T. Şeker, te bereiken via ons telefoonnummer 053 7600134 of per e-mail via
info@mrs-advocaten.nl. Ons bezoek- en postadres is Haaksbergerstraat 231, 7545 GH Enschede.Onze website is www.mrs-advocaten.nl

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018