Schuldsanering WSNP

In de schulden? Zoek deskundige hulp!

Schulden kunnen zo hoog oplopen dat u in een uitzichtloze situatie belandt. In het uiterste geval kan dat leiden tot het aanvragen van uw faillissement. De wet heeft echter ook voorzien in een hulpverleningstraject voor natuurlijke personen: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, afgekort: WSNP.

Schuldhulpverlening aanvragen

De WSNP schuldhulpverlening kan worden aangevraagd bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeentelijke instelling, in de gemeente Enschede is dat bijvoorbeeld de Stadsbank, zal met u het minnelijke traject doorlopen. Alle schulden worden in kaart gebracht en namens u worden de schuldeisers aangeschreven en wordt een saneringsvoorstel gedaan. Als de schuldeisers hiermee instemmen worden zij na verloop van de looptijd van het minnelijke traject conform voorstel betaald en zijn de betreffende schulden voor het overige niet meer afdwingbaar. Anders gezegd, u bent dan schuldenvrij.

Als het minnelijke traject niet lukt omdat schuldeisers niet akkoord gaan met het saneringsvoorstel, wordt namens u een verzoek bij de rechtbank ingediend tot toelating tot de WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De rechtbank beoordeelt of de schulden te goeder trouw of verwijtbaar (bijvoorbeeld boetes) zijn. Worden ze te goeder trouw geacht, dan wordt u tot de wettelijke schuldsanering toegelaten. Na de looptijd ontvangt u als alles goed is gegaan een schone lei. U bent schuldenvrij!

Advocaat voor hoger beroep WSNP

Als de rechtbank u niet toe laat tot de WSNP, of als de rechtbank u geen schone lei verleent, kunt u tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaan. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Wij bieden deskundige hulp bij het instellen van het hoger beroep tegen de afwijzing van uw WSNP-verzoek, bij de tussentijdse beëindiging van de WSNP (geen schone lei), of als de WSNP na de looptijd eindigt, maar de schone lei wordt u onthouden. Let op: in WSNP-procedures gelden hele korte termijnen! De termijn voor hoger beroep is slechts 8 dagen.

Samengevat bieden wij deskundige hulp bij de volgende zaken rondom de WSNP:

• Tussentijdse beëindigingszittingen;
• Hoger beroep tegen een afwijzing op uw WSNP-verzoek;
• Hoger beroep tegen een tussentijdse beëindiging van de WSNP (geen schone lei).

Kosten rechtsbijstand advocaat WSNP gedekt

De kosten voor rechtsbijstand door onze advocaten in WSNP-zaken worden gedekt door de Raad voor Rechtsbijstand. Wij vragen daarvoor voor u een “toevoeging” aan. U moet daarbij hooguit de laagste eigen bijdrage betalen, tenzij u samenwoont en uw partner een eigen inkomen heeft en niet in de schuldsanering zit. Maar ook de eigen bijdrage wordt in veel gevallen door de gemeente (bijzondere bijstand) vergoed.

Contact opnemen met MRS-Advocaten kost u niets. Bel: 053 7600134 of laat ons zelf contact met u opnemen via het contactformulier.